1.0 Toepassing van de voorwaarden.
1.1 Door het plaatsen van een bestelling bij Macobe bvba,verklaart de koper zich akkoord met alle hieronder vermelde verkoopsvoorwaarden.

2.0 Bestellingen.
2.1 De transacties die worden afgesloten door de vertegenwoordigers van Macobe bvba, worden steeds afgesloten onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Macobe bvba. Zij zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Macobe bvba.
2.2 Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden behoudens schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van Macobe bvba die zich het recht voorbehoudt de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst te eisen.
2.3 Macobe bvba behoudt zich het recht voor bij of na het aangaan van overeenkomsten, de koper te verplichten zekerheden te stellen ter garantie van zijn betalings- en/of overige verplichtingen. Tot het ogenblik dat de koper deze zekerheden heeft verstrekt, heeft Macobe bvba het recht zijn leveringen en/of andere prestaties op te schorten.

3.0 Prijzen.
3.1 De prijzen gelden als netto en zonder B.T.W. Behoudens bijzondere uitdrukkelijke bepaling zijn de vepakkings- en vervoerskosten ten laste van de klant.
3.2 Indien de met de klant gesloten overeenkomst betrekking heeft op goederen en/of diensten die door Macobe bvba worden ingevoerd, wordt hun prijs vastgesteld op basis van de verkoopskoers van de munt van oorsprong ten opzichte van de Euro, zoals genoteerd op de beurs te Brussel, op datum van het door Macobe bvba gedane aanbod of de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, naargelang van het geval. Indien de geldende koers op de dag van betaling afwijkt van de koers aan de hand waarvan de prijs werd vastgesteld, heeft Macobe bvba de mogelijkheid de prijs aan te passen door hem te verhogen of te verlagen om rekening te houden met de voorgekomen koerswijziging.

4.0 Leveringen.
4.1 De leveringstermijnen opgegeven in de offertes en in de bevestigingen van bestellingen van Macobe bvba zijn slechts indicatief en niet bindend. Macobe bvba zal al het mogelijke doen om binnen de gestelde termijn te leveren. Een vertraging van de levering geeft de koper niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens Macobe bvba rustende verplichting op te schorten of te vernietigen noch aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding.
4.2 Macobe bvba behoudt zich het recht voor de goederen of diensten aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan, zelfs indien het gedeeltelijke leveringen betreft.
4.3 Macobe bvba behoudt zich het recht voor leveringen aan de koper op te schorten of te annuleren, wanneer deze zich niet aan de verkoopsvoorwaarden houdt.
4.4 Bestelde goederen worden niet teruggenomen of omgewisseld.

5.0 Publiciteitsmateriaal.
Al het publiciteitsmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van de koper, blijft eigendom van Macobe bvba. De koper is verplicht op het eerste verzoek van de leverancier het geleverde publiciteitsmateriaal terug te bezorgen.

6.0 Klachten.
6.1 Acht dagen na datum van de levering worden geen klachten meer aanvaard door Macobe bvba.
6.2 Klachten dienen gemotiveerd te zijn en bij aangetekend schrijven binnen acht dagen in het bezit te zijn van Macobe bvba. Klachten omtrent een levering kunnen op generlei wijze aanleiding geven tot het opschorten door de koper van zijn betalingsverplichting.

7.0 Betalingen.
7.1 Alle facturen zijn betaalbaar contant op de maatschappelijkezetel van Macobe bvba.
7.2 Bij niet tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12,5% van het factuurbedrag met een minimum van 250 Euro dit zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten.
7.3 Bij gebreke aan tijdige betaling van openstaande facturen heeft Macobe bvba het recht alle afgesloten contracten en geplaatste bestellingen te annuleren of op te schorten.
7.4 Behoudens de door Macobe bvba uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarde uitzonderingen en afwijkend van het art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de aan de koper geleverde goederen volledig eigendom van Macobe bvba zolang de koper het volledig gefactureerde bedrag niet betaald heeft. Tot dat ogenblik is het de klant verboden de goederen in pand te geven of verder te verkopen.
7.5 Het risico omtrent de geleverde goederen gaat nochtans over op de koper vanaf de levering der goederen. Bovendien is Macobe bvba gerechtigd de niet betaalde goederen te recupereren op gelijk welke plaats waar ze zich zouden bevinden en dit op kosten en risico van de koper.
7.6 Alle invorderingskosten wegens laattijdige betalingen vallen ten laste van de koper en dit in aanvulling van alle bepalingen hierboven opgesomd.

8.0 Diversen.
8.1 Macobe bvba spant zich optimaal in om wisselstukken zo lang mogelijk te leveren zonder er echter de continuïteit van te verzekeren. De onmogelijkheid van Macobe bvba om deze wisselstukken nog langer te kunnen leveren kan geen aanleiding geven voor de koper om schadevergoeding te vorderen van Macobe bvba.
8.2 Macobe bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.

9.0 Betwistingen.
Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.


    new                               Macobe BV - Moggeweidestraat 22 - 3570 Alken - België - T: +32 (0)11 22 21 31 - E: info@macobe.com  
                           © Macobe BV 2020 - BE 0480.713.192 - Algemene Voorwaarden - Cookies